1983-1988

1995


Photo ©
Stephan Potopnyk


Photo ©
Mark Evon

1996


Photo ©
J. Barry Mittan


Photo ©
J. Barry Mittan

sp/sp-017
Photo ©
Stephan Potopnyk

1997


Photo ©
J. Barry Mittan


Photo ©
J. Barry Mittan


Photo ©
J. Barry Mittan


Photo ©
J. Barry Mittan


Photo ©
J. Barry Mittan


Photo ©
J. Barry Mittan


Photo ©
Leah Adams


Photo ©
Leah Adams


Photo ©
Leah Adams


Photo ©
Leah Adams


Photo ©
Leah Adams


Photo ©
Leah Adams


Photo ©
Leah Adams


Photo ©
Leah Adams


Photo ©
Leah Adams


Photo ©
Leah Adams


Photo ©
Leah Adams


Photo ©
Leah Adams

sp/sp-027
Photo ©
Stephan Potopnyk

sp/sp-052
Photo ©
Stephan Potopnyk

1998


Photo ©
Leah Adams


Photo ©
Leah Adams


Photo ©
Leah Adams


Photo ©
Leah Adams


Photo ©
Leah Adams


Photo ©
Leah Adams


Photo ©
Leah Adams


Photo ©
Leah Adams


Photo ©
Leah Adams


Photo ©
Kathy Goedeken


Photo ©
Kathy Goedeken


Photo ©
Kathy Goedeken

sp/sp-015
Photo ©
Stephan Potopnyk

sp/sp-016
Photo ©
Stephan Potopnyk


Photo ©
Brian Dole


Photo ©
Brian Dole


Photo ©
Brian Dole


Photo ©
Brian Dole


Photo ©
Brian Dole

sp/sp-028
Photo ©
Stephan Potopnyk

sp/sp-029
Photo ©
Stephan Potopnyk

sp/sp-030
Photo ©
Stephan Potopnyk

sp/sp-031
Photo ©
Stephan Potopnyk

sp/sp-032
Photo ©
Stephan Potopnyk

sp/sp-034
Photo ©
Stephan Potopnyk

sp/sp-033
Photo ©
Stephan Potopnyk

sp/sp-021
Photo ©
Stephan Potopnyk

sp/sp-046
Photo ©
Stephan Potopnyk

sp/sp-047
Photo ©
Stephan Potopnyk

sp/sp-048
Photo ©
Stephan Potopnyk